Moon & Sun

2023

Artist Shin-emon's homepage

works 2023

 

  

 2023ng001.jpg

 Mystery of the universe
宇宙の神秘
180×200mm 

 

 

 

 2023ng002.jpg

 Soul dragon
魂龍
245×200mm 

 

 

 

2023ng003.jpg

Inner universe
内なる宇宙
300×300mm 

 

 

 

2023ng004.jpg

Memory of the soul
魂の記憶
300×300mm

 

 

 

2023ng005.jpg

Good luck guide
幸運への導き
240×200mm 

 

 

 

 2023ng006.jpg

Inner dragon
内なる龍
222×200mm 

 

 

 

2023ng007.jpg

Feelings of gratitude
感謝の心
230×200mm

 

 

 

2023ng008.jpg

Tree spirit
木の精霊
222×200mm 

 

 

 

2023ng009.jpg

Soar to the sky
天空へ羽ばたく
226×300mm 

 

 

 

2023ng010.jpg

Bodhisattva
菩薩様
200×300mm 

 

 

 

2023ng011.jpg

Ripples of harmony
調和の波紋
300×300mm 

 

 

 

2023ng012.jpg

Harmony of love
愛の調和
300×300mm 

 

 

 

2023ng013.jpg

Ripples of harmony
調和の波紋
300×300mm 

 

 

 

2023ng014.jpg

To a free world
自由な世界へ
230×200mm 

 

 

 

2023ng015.jpg

Beginning of heaven and earth
天地開闢
230×200mm 

 

 

 

2023ng016.jpg

Awakening
目醒める
420×420mm 

 

 

 

2023ng017.jpg

Nothing (empty) and love
無(空)と愛
420×420mm 

 

 

 

2023ng018.jpg

Shine
照らす
600×910mm 

 

 

 

2023ng020.jpg

Harmony
調和
900×900mm 

 

 

 

2023ng021.jpg

Earth dragon
地龍
180×183mm 

 

 

 

2023ng022.jpg

Water dragon
水龍
180×183mm 

 

 

 

2023ng023.jpg

Fire dragon
火龍
180×183mm 

 

 

 

2023ng024.jpg

Wind dragon
風龍
180×183mm 

 

 

 

2023ng025.jpg

Link
結ぶ
637×916mm 

 

 

 

2023ng026.jpg

Inner Dragon -Love-
内なる龍 -愛-
455×401mm 

 

 

 

2023ng027.jpg

Inner Dragon -Integration-
内なる龍 -統合-
455×400mm 

 

 

 

2023ng028.jpg

Inner Dragon -Shining-
内なる龍 -輝-
456×403mm 

 

 

 

2023ng029.jpg

Dance of love
愛の舞
456×404mm